Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY 30.07.2020

Firma SOR-DREW S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach i dla działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy podpisała umowę o nr POIR.03.04.00-24-0299/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy SOR-DREW SPÓŁKA AKCYJNA”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 

Wartość projektu: 396 597,78 PLN 

Wielkość dofinansowania: 396 597,78 PLN 

Termin realizacji projektu: 30.09.2020r.


2. ZAKOŃCZENIE WDRAŻANIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPAKOWAŃ 10.12.2019

Informujemy, że uruchomiliśmy innowacyjny proces produkcji opakowań drewnianych przy zastosowaniu centra obróbczego do obróbki wielowymiarowych elementów OIKOS 6 firmy SCM Group Polska Sp. z o.o.

 Inwestycja została przeprowadzona jako projekt pt. : „Wdrożenie technologii produkcji opakowań przemysłowych z wykorzystaniem maszyn ciesielskich sterowanych numerycznie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP. 

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji.

Planowane efekty: znacząca modernizacja procesu produkcji opakowań drewnianych, zmniejszenie kosztów produkcji opakowań, skrócenie czasu realizacji produkcji opakowań co przełoży się na zwiększenie możliwości produkcyjnych i zwiększenia przychodów oraz zyskowności firmy 

Wartość projektu: 300 277 EUR 

Wielkość dofinansowania: 105 097 EUR 


3. WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI 14.09.2018 

Firma SOR-DREW S.A.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

 „Wdrożenie technologii produkcji opakowań przemysłowych z wykorzystaniem maszyn ciesielskich sterowanych numerycznie”.  

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji.

Planowane efekty: znacząca modernizacja procesu produkcji opakowań drewnianych, zmniejszenie kosztów produkcji opakowań, skrócenie czasu realizacji produkcji opakowań co przełoży się na zwiększenie możliwości produkcyjnych i zwiększenia przychodów oraz zyskowności firmy

Wartość projektu: 1 906 500,00 PLN

Wielkość dofinansowania: 542 500,00 PLN 

Termin realizacji projektu: 31.12.2019 r.